TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Đính kèm : Chưa cập nhật

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Đính kèm : Chưa cập nhật

Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

Đính kèm : Chưa cập nhật

Cán bộ quản lý cấp trung

None

Đính kèm : Chưa cập nhật

Liên kết Đối tác