TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224


- Năm 2019 -

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
  
  
  Chưa cập nhật

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp trung (Công ty than Mạo Khê)
  2019-03-05
  2019-05-12
  TS Hoàng Văn Huy

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
Kế toán Cấp Cao
  2019-05-12
  2019-05-16
  Chưa cập nhật

CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
  2019-09-01
  2020-09-01
  Dương Đức Hoan


- Năm 2018 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ KẾ CẬN CẤP CAO
  2018-09-01
  2019-09-01
  Chưa cập nhật


- Năm 2017 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Lớp Đào tạo dự bị chức danh Giám đốc doanh nghiệp K10
  2017-05-05
  2018-07-09
  Chưa cập nhật


- Năm 2016 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Khóa quản trị kinh doanh cao cấp
  
  
  Chưa cập nhật


- Năm 2013 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Lớp Đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (AIT)
  
  
  Chưa cập nhật

Liên kết Đối tác