TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới

By Admin in Thông tin nội bộ

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Căn cứ Thông báo số 122/TB-TKV, ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản và hóa chất Việt Nam về việc sử dụng mẫu con dấu Chi nhánh:

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin xin thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới sử dụng kể từ ngày 26/07/2019.

aLiên kết Đối tác