TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo ngắn hạn

None
Đính kèm : Chưa cập nhật


Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

Lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp trung (Công ty than Mạo Khê)
Đính kèm : Tải xuống


Cán bộ quản lý cấp trung

None
Đính kèm : Chưa cập nhật


Liên kết Đối tác