TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

Đào tạo cán bộ quản lý


Lịch đào tạo

Lớp Đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (AIT)

   -
  Chưa cập nhật
  

Khóa quản trị kinh doanh cao cấp

   -
  Chưa cập nhật
  

Lớp Đào tạo dự bị chức danh Giám đốc doanh nghiệp K10

  2017-05-05 - 2018-07-09
  Chưa cập nhật
  

Liên kết Đối tác