TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung

Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung


Lịch đào tạo

Lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp trung (Công ty than Mạo Khê)

  2019-03-05 - 2019-05-12
  TS Hoàng Văn Huy
  

Liên kết Đối tác