TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224


- Năm 2020 -

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
Nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin
  
  
  Chưa cập nhật

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
Xu hướng và những thách thức về Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số
  2020-06-01
  2020-12-31
  Chưa cập nhật


- Năm 2019 -

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
  
  
  Chưa cập nhật

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp trung (Công ty than Mạo Khê)
  2019-03-05
  2019-05-12
  TS Hoàng Văn Huy

CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
  2019-09-01
  2020-09-01
  Dương Đức Hoan


- Năm 2018 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ KẾ CẬN CẤP CAO
  2018-09-01
  2019-09-01
  Chưa cập nhật


- Năm 2017 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Lớp Đào tạo dự bị chức danh Giám đốc doanh nghiệp K10
  2017-05-05
  2018-07-09
  Chưa cập nhật


- Năm 2016 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Khóa quản trị kinh doanh cao cấp
  
  
  Chưa cập nhật


- Năm 2013 -

ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Lớp Đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (AIT)
  
  
  Chưa cập nhật

Liên kết Đối tác