TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Khóa nghiệp vụ định giá xây dựng (cấp chứng nhận)

A - Mục tiêu khóa học
- Cung cấp cho học viên nhứng kiến thức cơ bản về nghiệp vụ định giá xây dựng
- Trao đổi những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác định giá xây dựng tại các đơn vị hiện nay
- Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học làm cơ sở cho việc xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở  Xây dựng địa phương.
B - Thời lượng
Khóa học được tổ chức trong 07 ngày
C- Phương pháp đào tạo
- Bài giảng của giảng viên
- Thảo luận nhóm
- Nghiên cứu tình huống
D - Học viên
- Là cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng trong các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinacomin
- Số lượng học viên: 50-60 người/lớp
E - Giảng viên
- Giảng viên của các Trường ĐH kiến trúc và Bộ Xây dựng
F - Nội dung đào tạo
- Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành
            + Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)
            + Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
            + Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầut tư xây dựng công trình.
            + Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
            + Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
            + Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
            + Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
            + Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
- Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng
            + Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
            + Phương pháp xác định đơn giá xây dựng
            + Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình
            + Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
            + Phương pháp đo bóc khối lượng
            + Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
            + Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
            + Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
            + Quản lý dự toán xây dựng công trình
- Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng
            + Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
            + Các loại hợp đồng xây dựng
            + Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
            + Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng
            + Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
            + Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
            + Các thông tin về hợp đồng xây dựng
            + Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
            + Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
            + Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
            + Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
            + Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
            + Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
            + Các nội dung khác của hợp đồng
- Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
            + Thanh toán vốn đầu tư
            + Quyết toán vốn đầu tư
            + Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sủ dụng
            + Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
- Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo.


Liên kết Đối tác