TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Khóa nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Cấp chứng nhận)

A - Mục tiêu khóa học
- Cung cấp cho học viên nhứng kiến thức cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Trao đổi những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại các đơn vị hiện nay
- Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học làm cơ sở cho việc xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng địa phương.
B - Thời lượng
Khóa học được tổ chức trong 06 ngày
C- Phương pháp đào tạo
- Bài giảng của giảng viên
- Thảo luận nhóm
- Nghiên cứu tình huống
D - Học viên
- Là cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng trong các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinacomin
- Số lượng học viên: 50-60 người/lớp
E - Giảng viên
- Giảng viên của các Trường ĐH kiến trúc và Bộ Xây dựng
F - Nội dung đào tạo
- Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
            + Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầutrong hoạt động xây dựng
            + Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
            + Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
            + Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
            + Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
            + Hồ sơ và nội dung của hợp động xây dựng
            + Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
            + Thanh toán, quyết toán hợp đồng trong xây dựng
            + Xử lý tranh chấp hợp đồng
- Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
            + Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
            + Lập, phê quyệt tiến độ của dự án
            + Quản lý tiến độ của dự án
- Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
            + Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
            + Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
            + Lập tổng mức đầu tư
            + Lập dự toán xây dựng công trình
            + Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
            + Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
            + Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
            + Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
            + Thanh toán vốn đầu tư
            + Quyết toán vốn đầu tư
            + Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sủ dụng
            + Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng


Liên kết Đối tác