TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Khóa huấn luyện giảng viên an toàn - vệ sinh lao động (cấp chứng nhận)

A - Mục tiêu khóa học
- Cung cấp nội dung Chính sách, pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động

- Cung cấp các kỹ năng giao tiếp sư phạm, các phương pháp giảng dậy  áp dụng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ

- Cung cấp các kỹ năng thể hiện nội dung bài giảng của người giảng viên trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ

- Cấp chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

B - Thời lượng
Khóa học được tổ chức trong 07 ngày
C- Phương pháp đào tạo
- Bài giảng của giảng viên
- Làm việc nhóm
- Thực hành bài giảng

D - Học viên
- Là cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động  trong các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinacomin
- Số lượng học viên: 40-60 người/lớp
E - Nội dung đào tạo
- Chuyên đề I:

     + Chính sách pháp luật về an toàn  - vệ sinh lao động

     + Nghiệp vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cơ sở
- Chuyên đề II: Các kỹ năng giao tiếp sư phạm áp dụng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ

     + Kỹ năng quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi
     + kỹ năng sử dụng ngôn ngữ không lời, kỹ năng giao nhiệm vụ

     + Kỹ năng làm việc nhóm

     + Kỹ năng mở đầu và kết thúc bài giảng của người giảng viên trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ
- Chuyên đề III: Các phương pháp giảng dậy áp dụng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ
     + Phương pháp thuyết trình tích cực
     + Phương pháp hội thảo
     + Phương pháp thảo luận nhóm

     + Phương pháp giáo dục hành động

     + Phương pháp làm việc nhóm

- Chuyên đề IV: Công tác huấn luyện an toàn trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Chuyên đề V: Các kỹ năng để thực hiện nội dung bài giảng của người giảng viên trong công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ

     + Xác định và phân tích nhu cầu đối tượng học viên

     + Thiết kế nội dung chương trình huấn luyện

     + Kỹ năng chuẩn bị bài giảng

- Chuyên đề VI: Tổ chức sát hạch


Liên kết Đối tác