TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Ngày tạo: 01-10-2019
Khóa nghiệp vụ đấu thầu (cấp chứng chỉ)

Ngày tạo: 01-10-2019
Khóa nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (cấp chứng nhận)

Ngày tạo: 01-10-2019
Khóa nghiệp vụ định giá xây dựng (cấp chứng nhận)

Ngày tạo: 01-10-2019
Khóa nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Cấp chứng nhận)

Ngày tạo: 01-10-2019
Khóa huấn luyện giảng viên an toàn - vệ sinh lao động (cấp chứng nhận)

Liên kết Đối tác