TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

  • Tư vấn quản trị dự án; thẩm định các dự án đầu tư; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đấu thầu, chấm thầu, thẩm định thầu, thương thảo hợp đồng; tư vấn giám sát triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán và vận hành;
  • Tư vấn, xây dựng các giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin, viễn thông; xây dựng hệ thống mạng truyền thông; hệ thống các phần mềm phát triển nguồn lực doanh nghiệp;
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học và viễn thông; đào tạo nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, tổ chức, quản trị dự án, các kỹ năng mềm liên quan tới CNTT.

Liên kết Đối tác