TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

CHỨC NĂNG

a. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp theo kế hoạch, chiến lược của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

b. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - quản lý và đào tạo.

c. Cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn quản lý và các dịch vụ có thu khác.

d. Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý.

e. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

 

NHIỆM VỤ

a. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo đương chức và cán bộ kế cận theo quy hoạch cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn các công ty TKV;

b. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn các công ty TKV;

c. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn các công ty TKV;

d. Tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề quản lý cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn các công ty TKV;

đ. Đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính, quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ đảng, công đoàn, đoàn thể của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn các công ty TKV;

e. Liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài tổ chức đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ quản trị doanh nghiệp hoặc kinh tế chuyên ngành và đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu cho các kỹ sư, cử nhân mới tốt nghiệp để nhanh chóng tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành, nâng cao kỹ năng công tác và kinh nghiêm thực tiễn;

g. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu và các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, đào tạo cán bộ do Tập đoàn TKV giao hoặc trên cơ sở đặt hàng hoặc ký kết hợp đông với các bộ, ngành, doanh nghiệp;

h. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, tư vấn quản lý, thi nâng ngạch viên chức và các dịch vụ khác theo nhu cầu của khách hàng;

 

Liên kết Đối tác