TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và tri thức quản lý của VINACOMIN đến năm 2020 (Phần 3)

By Admin in Các đề tài

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

Dạng II: Chương trình đào tạo

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

 

1

2

3

4

 

1

Định hướng chiến lược và chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý đến năm 2020 của Vinacomin.

Xác định rõ mục tiêu đào tạo, quan điểm đào tạo; XD được định hướng chiến lược đào tạo phù hợp với mục tiêu và quan điểm đào tạo; Định hướng chương trình đào tạo cụ thể, phù hợp với mỗi nhóm đối tượng và mục tiêu đào tạo.

 

 

2

Định hướng phát triển tri thức quản lý cho nguồn nhân lực quản lý của Vinacomin đến năm 2020

Xác định rõ tri thức cần đào tạo đối với mỗi nhóm đối tượng và mục tiêu đào tạo;

Xây dựng được các chương trình khung phù hợp với mục tiêu, đối tượng và tri thức cần đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

 

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

 

 

Bài báo

 

Tạp chí Công nghiệp

 

 

 

Bài báo

 

Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam

 

 

21.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có

 

21.3 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

 

22

Khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu:

 

       - Ứng dụng trong nội bộ Vinacomin và các đơn vị thành viên.

 

23

Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài: Ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và tri thức quản lý đối với Vinacomin và các doanh nghiệp thành viên Vinacomin.

 

 

 

24

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

       24.1 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

       Kết quả nghiên cứu giúp cho Vinacomin có được chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và tri thức quản lý thống nhất, đúng hướng, phù hợp với định hướng phát triển của Vinacomin, đáp ứng nhu cầu nhân lực quản lý thực hiện chiến lược phát triển của Vinacomin đến năm 2020 trong bối cảnh đất nước tăng cường hiện đại hóa, hội nhập và toàn cầu hóa.Liên kết Đối tác