PHÒNG ĐÀO TẠO

Bà Nguyễn Bích Ngọc
Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Hạnh Chi
Phó Trưởng Phòng

PHÒNG TƯ VẤN CNTT & DỊCH VỤ

Ông Nguyễn Ngọc Vinh
Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Bà Chử Thị Thanh Ngọc
Trưởng phòng

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

Ông Phạm Văn Vinh
Trưởng phòng

Bà Phùng Hải Hà
Phó Trưởng Phòng

PHÒNG QUẢN TRỊ & VẬN HÀNH

Ông Nguyễn Xuân Hưởng
Trưởng phòng

Ông Vũ Mạnh Cường
Phó Trưởng Phòng