Dịch vụ an toàn thông tin

Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN HOÀN THÀNH TỐT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠNG THÁI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN TẬP ĐOÀN”

Tìm hiểu thêm