Đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tìm hiểu thêm