Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế tổng hợp

TIN BÀI VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP ĐẤU THẦU

Tìm hiểu thêm
Ông Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc – Công ty Than Quang Hanh- TKV phát biểu trong lễ Khai giảng

KHAI GIẢNG LỚP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV

Tìm hiểu thêm
Ông Vũ Hữu Nam Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (CẤP CHỨNG CHỈ)

Tìm hiểu thêm
(Ông Phạm Đăng Phú - Hiệu Trưởng VBS phát biểu trong buổi khai giảng)

ĐÀO TẠO GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ORACLE EBS)

Tìm hiểu thêm

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG

Tìm hiểu thêm