TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2022

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 17/7/2018 và Kết luận số 18 – KL/ĐU ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh một số nội dung để phù hợp giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/CB ngày 06/12/2021 của Chi bộ Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2022-2026. Nhằm củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ quy hoạch đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin (VBS) đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai khóa đào tạo nội bộ năm 2022 với các nội dung hết sức thiết thực, đa dạng, gắn với mục tiêu của sự phát triển, nội dung cụ thể sau:

– Vai trò, chức năng và trách nhiệm đối với cán bộ quản lý của VBS

– Kỹ năng xây dựng và tổ chức triển khai, giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy trình làm việc

– Kỹ năng giao việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc

– Chiến lược phát triển và truyền thống văn hóa, con người của VBS

– Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ

– Kỹ năng báo cáo và thuyết trình, giải trình

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1 trung tuần tháng 01/2022 và đợt 2 trung tuần tháng 02/2022. Kết thúc khóa đào tạo học viên phải nghiên cứu viết bài thu hoạch áp dụng những kiến thức đã học đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao năng lực quản lý và hoạch định chiến lược các đơn vị, bộ phận của VBS, tạo động lực công hiến và phát triển của nhân viên, tăng hiệu suất làm việc và dự báo tốt hơn nhu cầu phát triển hoạt động toàn diện của VBS.

    Đ/c Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên
Đ/c Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên
       Đ/c Trần Xuân Chiến, Phó Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên
Đ/c Trần Xuân Chiến, Phó Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên

Phạm Văn Vinh