Đào tạo chức danh

Đ/c Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2022

Tìm hiểu thêm